Kwaliteit & privacy

Kwaliteit

Bij Flora-ergotherapie staat kwaliteit hoog in het vaandel. Alle therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. 

De praktijk is zo veel mogelijk aangesloten bij multidisciplinaire en monodisciplinaire samenwerkingsverbanden. 

ParkNet 

Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

Eerstelijns CVA Netwerk Rotterdam (ECNR)

Dit is een netwerk van een in CVA-zorg gespecialiseerde zorgverleners die samenwerken, in uw wijk en zonodig bij u thuis. Wij bieden de zorg die u nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in uw woon- of werkomgeving.

Ergroos

Nog niet zo lang geleden opgericht, mede op initiatief van Ilse Daamen. Ergotherapeuten die in de eerstelijn werken in regio Rotterdam. We zijn GROOS (trots op z’n Rotterdams) op ons vak, vandaar de naam Ergroos 😉

Rijnmond Paramedische Zorg

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt landelijk gestimuleerd om interdisciplinair en lijn overstijgende zorg te leveren. Ilse is de afgelopen jaren actief geweest om een paramedisch platform voor de eerstelijn vorm te geven. Waar mogelijk wordt er samenwerking gezocht met andere disciplines om de zorg rond een hulpvrager af te stemmen en te optimaliseren. Meer informatie op RPzorg.nl. 

VEZH

De praktijk is aangesloten bij de organisatie Vrijgevestigde Ergotherapeuten Zuid Holland (VEZH). 6-8x per jaar komen de praktijkeigenaren bij elkaar om zowel vakinhoudelijk als praktijk overstijgende zaken te bespreken. 

Intervisiedag

Flora-ergotherapie heeft jaarlijks samen met Ergotherapie Thuis (uit Rijswijk) en Ergotherapie&Arbeid (uit Zoetermeer) een intervisiedag. Een gezellige en nuttige dag waarbij leren en plezier maken worden gecombineerd. 

Om de huidige richtlijnen en behandelinzichten te volgen en ergotherapeutische kennis bij te houden, worden er regelmatig bij- en nascholingen en congressen gevolgd.

Klachten

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of dat u een klacht heeft. Maak dit in eerste instantie kenbaar bij de behandelend ergotherapeut, zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als we er samen niet uitkomen, bestaat de mogelijkheid om uw klacht door een derde partij te laten beoordelen.

Bij het Klachtenloket Paramedici kunt u terecht met klachten over paramedici. Zij informeren u over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geven antwoord op vragen. Bent u ontevreden over een paramedicus en lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kunt u bij hen een klacht indienen.  

KlachtenloketParamedici_online_info_brochure2015.pdf

Privacyverklaring

In de praktijk is uw privacy van belang. Sinds mei 2018 heeft er dan ook een grote wijzing plaats gevonden rondom de verwerking van persoonsgegevens. Deze staat bekend als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en vervangt daarmee de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). In onze privacyverklaring leest u waarom wij uw gegevens nodig hebben en hoe wij deze verwerken.  Aan de start van de behandeling wordt een formulier met u gedeeld waarin u wel of geen toestemming kunt verlenen voor het opslaan van uw gegevens (noodzakelijk voor de behandeling) en om zo nodig gegevens uit te wisselen met derde partijen (zoals huisarts of medisch specialist). Dit laatste zullen we alleen doen nadat we dit met u besproken hebben. 

Privacyverklaring

Toestemmingsformulier gegevensuitwisseling